Наверх
Наверх

домашнее обучение

Чтобы отвечать, сперва войдите на форум
  • Страница 1 из 4

Спиридонова Ирина Григоревна

Новичок
подробнее
Петиція # 228020
Адресат петиції: Президент України, Верховна Рада України, Міністерство освіти і науки України

Про надання права на домашнє навчання дітей

Щороку кількість батьків, які хочуть самостійно доглядати і навчати своїх дітей в Україні зростає. Батьки, які шукають альтернативу шкільному навчанню як такому з’ясовують, що для пересічної української дитини альтернативи на даний момент просто не існує.

Право навчатися вдома, у формі екстернату, мають лише певні категорії дітей. Батьки інших дітей не мають права самостійно обирати для них форму навчання. Таким чином, в Україні право на освіту є обов’язком отримувати її лише у суворо визначеному порядку, що в свою чергу вже не є правом, а є суттєвим обмеженням прав і свобод громадян.

В цей же час, законодавство майже 50 країн світу дозволяє батькам обирати домашнє навчання для своїх дітей і проходити з дітьми шкільну програму вдома. Деякі країни (Канада, Австралія) навіть заохочують домашнє навчання і підтримують батьків фінансово та організаційно. В Російській Федерації, реалії в сфері освіти якої більш наближені до українських, ніж американські чи канадські, 2005 року також були внесені зміни в законодавство і домашнє навчання (рос. - сімейне навчання, анг. - homeschooling) стало можливим для будь-якої дитини.

Ми вважаємо, що українські батьки також повинні мати право вільно обирати для своїх дітей домашнє навчання. Під правом на домашнє навчання мається на увазі право будь-якої дитини, з будь-якого класу не відвідувати школу і освоювати шкільну програму поза межами школи (вдома, самостійно або з допомогою батьків чи репетиторів, в позашкільних закладах тощо), з регулярним проходженням атестації для отримання атестату про середню освіту

Як свідчить практика зарубіжних країн, домашнє навчання здатне дати дитині кращі знання за більш короткий строк і у безстресовій обстановці. Це безумовно сприятиме збереженню здоров’я дітей при кращому засвоєнні ними шкільної програми. Також збільшення кількості дітей, які навчаються вдома дозволить державі скоротити витрати на матеріально-технічне забезпечення шкіл, зменшить наповненість класів, навантаження на вчителів тощо.

В систему домашньої освіти також повинні входити домашні дитячі садки, не лише тому, що дошкільних закладів бракує, але передовсім тому, що сімейне виховання в ранньому віці є дуже важливим для дітей. Оскільки українські сім’ї переважно малодітні, то виникає потреба в законодавчому врегулюванні та стимулюванні створення домашніх дитячих міні-садків. Це повністю вирішить проблему соціалізації і навчання дошкільнят, в тому числі тих, які не відвідують дошкільні заклади, але будуть відвідувати школу.

Враховуючи вищезазначене, просимо внести зміни до законодавства України про освіту та додати до структури освіти в числі інших домашню освіту у формі домашнього навчання, а також законодавчо врегулювати створення та діяльність домашніх міні-садків. Для отримання документу про середню освіту державного зразка, особам, які отримали освіту у формі домашнього навчання, також просимо надати право проходити атестацію у формі екстернату в ліцензованих державних, комунальних чи приватних навчальних закладах.

Собираются подписи. Петиції Онлайн

Herz Alexander Vladimirovich

Администратор
подробнее
Спасибо за статью Ирина Григоревна но ведь мы мало что поняли из всего что там стоит было бы не плохо написать своими словами по Русски.

Парусимов Геннадий Викторович

Местный
подробнее
Адресат петиции: Президент Украины, Верховная Рада Украины, Министерство образования и науки Украины

О предоставлении права на домашнее обучение детям

Каждый год количество родителей, которые хотят самостоятельно присматривать и учить своих детей в Украине возрастает. Родители, которые ищут альтернативу школьному обучению как такому выясняют, что для обычного украинского ребенка альтернативы на данный момент просто не существует.

Право учиться дома, в форме экстерната, имеют лишь определенные категории детей. Родители других детей не имеют права самостоятельно избирать для них форму обучения. Таким образом, в Украине право на образование является обязанностью получать ее лишь в сурово определенном порядке, которыйв свою очередь уже не является правом, а является существенным ограничением прав и свобод граждан.

В этот же время, законодательство почти 50 стран мираразрешает родителям избирать домашнее обучение для своих детей и проходить с детьми школьную программу дома. Некоторые страны (Канада, Австралия) даже поощряютдомашнее обучение и поддерживают родителей финансово и организационно. В Российской Федерации, реалии в сфере образования которой более приближены к украинским, чем американские или канадские, 2005 года также были внесены измененияв законодательство и домашнее обучение (рус. - семейное обучение, анг. - homeschooling) стало возможным для любого ребенка.

Мы считаем, что украинские родители также должны иметь право свободно избирать для своих детей домашнее обучение. Под правом на домашнее обучение имеется в виду право любого ребенка, из любого класса не посещать школу и осваивать школьную программу вне границ школы (дома, самостоятельно или с помощью родителей или репетиторов, во внешкольных учреждениях и т.п.), с регулярным прохождением аттестации для получения аттестату о среднем образовании

Как свидетельствует практика зарубежных стран, домашнее обучение способно дать ребенку лучшие знания за более короткий срок и в безстрессовой обстановке. Это безусловно будет оказывать содействие сохранению здоровья детей при лучшем усвоении ими школьной программы. Также увеличение количества детей, которыеучатся дома разрешит государству сократить затраты на материально-техническое обеспечение школ, уменьшит наполненность классов, нагрузка на учителей и т.п..

В систему домашнего образования также должны входить домашние детские садики, не только потому, что дошкольных учрежденийне хватает, но прежде всего и потому, что семейное воспитание в раннем возрастеесть очень важным для детей. Поскольку украинские семьи преимущественно малодетные, то возникает потребность в законодательном урегулировании и стимулировании создания домашних детских мин-садиков. Это полностью решит проблему социализации и обучение дошкольникам, в том числе тех, которые не посещают дошкольные учреждения, но будут посещать школу.

Учитывая вышеупомянутое, просим внести изменения в законодательство Украины об образовании и прибавитьк структуре образования вчиследругих домашнее образование в форме домашнего обучения, а также законодательно урегулировать создание и деятельность домашних мин-садиков. Для получения документово среднем образовании государственного образца, лицам, которые получили образование в форме домашнего обучения, также просим предоставить право проходить аттестацию в форме экстерната в лицензированных государственных, коммунальных или частных учебных заведениях.

Собираютсяподписи. Петиції Онлайн

Спиридонова Ирина Григоревна

Новичок
подробнее
Прошу меня извинить за непонятность языка:) Вот немного перевела.

Петиция
Адресат петиции: Президент Украины, Верховная Рада Украины, Министерство образования и науки Украины

О наделении правом на домашнее обучение детей

Ежегодно количество родителей, которые хотят самостоятельно воспитывать и обучать своих детей в Украине увеличивается. Родители, которые ищут альтернативу школьному обучению как таковому выясняют, что для простого украинского ребенка альтернативы на данный момент просто не существует.
Право учится дома, в форме экстернату, имеют только некоторые категории детей. Родители других детей не имеют права самостоятельно выбирать для них форму обучения. Таким образом, в Украине право на образование есть обязательством получать его только строго в определенному порядку, что в свою очередь уже не является правом, а есть существенным ограничением прав и свобод граждан.

Мы считаем, что украинские родители также должны иметь право выбирать для свои детей домашнее обучение. Под правом на домашнее обучение имеется в виду право любого ребенка, с любого класса не ходить в школу и овладевать школьной программой за границами школы (дома, самостоятельно или с помощью родителей, или репетиторов, в нешкольных заведениях и т.д. ), с регулярным прохождением аттестации для получения аттестата о среднем образовании.

Просим внести изменения до законодательства Украины об образовании и добавить к структурам образования в числе других домашнее обучение, а также законодательственно врегулировать организацию и деятельность домашних мини-садиков. Для получения документа о среднем образовании государственного образца, лицам, которые получили образование в форме домашнего обучения, также просим дать право проходить аттестацию в форме экстерната в лицензированных государственных, коммунальных или частных учебных заведениях.
Собираются подписи. Петиції Онлайн
(насколько я поняла, нужно не менее 1000 подписей).

Спиридонова Ирина Григоревна

Новичок
подробнее
Спасибо за перевод. Переводила-переводила, а отправила минутой позже Вас:). Извините.

K I E

Местный
подробнее
Дома обучать конечно лучше.
Но боюсь, что знаний родителей не всегда хватит, чтобы квалифицировано обучать своих детей...

100цkiй Влadiмir Aleкseевич

Местный
подробнее

Дома обучать конечно лучше.
Но боюсь, что знаний родителей не всегда хватит, чтобы квалифицировано обучать своих детей...

Просто сил не хватит в условиях одной семьи. Если 1-3 ребёнка и мама домохозяйка, то с трудом, а если 10 и более детей, то невозможно обучение дома силами одной мамы. А знаний хватит, просто родители будут на день раньше от ребёнка осваивать материал, а для этого есть программы и учебники. И весь курс обучения достаточно пройти один раз, со старшим, а с остальными уже будет повторение.

K I E

Местный
подробнее
Сложно во взрослом возрасте опять повторять школьный курс...
Я вот и в страшном сне не вспомню фолрумлы по алгебре или законы физики...
А тут еще надо работать, деньги зарабатывать, в цекрви трудиться, по дому что-то делать...
Когда ж еще и учителем? Тяжело.

Чернышова Елена Николаевна

Новичок
подробнее
Я не совсем понимаю как будет осуществляться дома полное среднее образование, которое обязательно на Украине. Ведь ребенок должен самостоятельно изучить всю программу средней школы. Если литературу,историю можно просто почитать, то как быть с физикой, геометрией и другими сложными предметами?

100цkiй Влadiмir Aleкseевич

Местный
подробнее

Я не совсем понимаю как будет осуществляться дома полное среднее образование, которое обязательно на Украине. Ведь ребенок должен самостоятельно изучить всю программу средней школы. Если литературу,историю можно просто почитать, то как быть с физикой, геометрией и другими сложными предметами?

Имеется в виду, что не совсем самостоятельно, а ему в этом помогут родители, а может и старшие дети.

Wall Eduard Владимирович

Местный
подробнее

Просто сил не хватит в условиях одной семьи. Если 1-3 ребёнка и мама домохозяйка, то с трудом, а если 10 и более детей, то невозможно обучение дома силами одной мамы.


Хватит! И сил хватит и знаний!, говорю это из собственного опыта и из опыта единоверцев. У одних 7 детей - от 14 до 1, на обучении 5, у другой семьи 8 детей - от 15 до 1, на обучении тоже 5. И мамы домохозяйки успешно справляются.
Программы заочного обучения направленны на то чтоб развить у ребёнка способность осваивать материал самостоятельно, так что бы к 5-му классу обходиться практически без помощи мамы.


А знаний хватит, просто родители будут на день раньше от ребёнка осваивать материал, а для этого есть программы и учебники. И весь курс обучения достаточно пройти один раз, со старшим, а с остальными уже будет повторение.


Ну, на в бровь, а в глаз!

подробнее

Кажется в советские времена была семья, у которых было 5 детей, и они их учили на дому, то ли Никитины, то ли Шаталовы, точно не помню. Дети были сильно продвинутые в познаниях.

Кривицкая Наташа Николаевна

Новичок
подробнее
Хватит знаний????????????????????????? Наврядли!!!!!!! Никитины то были, но это было исключение, родители их сами были очень подкованы в знаниях. Хватит ли у современных родителей знаний, может и хватит, в лучшем случае по одному, двум предметам, а дальше??? А программа старших классов? Та же геометрия, алгебра, химия, и наконец язык, чтобы как минимум грамотно писать, я конечно извиняюсь, но тут и не только тут, а и вобще, не все взрослые пишут грамотно, не то чтобы детей учить!!! И потом сам Иисус, когда молился за оставляемых Им учеников, просил Отца не забрать их из мира, но сохранить их от зла!!! Так можно вобще закрытся от всех и жить отдельно, как в монастыре, а кто ж тогда миру свидетельствовать будет???!!! И дети, которые вырастут в таких огражденных от мира, тепличных условиях, как они выйдут в взрослую жизнь, как они научатся противостоять этому миру????
Христианские школы, как для меня это выход!!! Там , где квалифицированые учителя-христиане смогут подготовить и духовно и интелектуально детей к выходу в мир, нельзя в наше время быть малограмотным, даже потому что это может стать камнем преткновения для обращения неверующих интелектуалов!!! Я не раз слышала от неверующих людей:" что вы нам тут рассказываете, а сами малограмотные". Павел сказал, что он для всех стал всем, чтоб приобрести для Христа , хотя бы немногих!!!

Wall Eduard Владимирович

Местный
подробнее

Хватит знаний????????????????????????? Наврядли!!!!!!!

Типичная реакция учительницы.
Знаний хватит!!!!!!!!!!
В учебниках их предостаточно!

А программа старших классов?

Старшеклассники учатся самостоятельно


И потом сам Иисус, когда молился за оставляемых Им учеников, просил Отца не забрать их из мира, но сохранить их от зла!!!


За учеников или за их детей?


Так можно вобще закрытся от всех и жить отдельно, как в монастыре, а кто ж тогда миру свидетельствовать будет???!!!


Миру будут свидетельствовать родители, и именно своим бережливым отношением к детям. Говорю в частности и о немецких школах - знаний практически не дают, но развращают уже с 1-го класса. В такой атмосфере и их родители не смогут благовествовать!

И дети, которые вырастут в таких огражденных от мира, тепличных условиях, как они выйдут в взрослую жизнь, как они научатся противостоять этому миру????

Мир находится внутри каждого человека, в том числе и возрождённого (ветхую природу никто не отменил) - научитесь противостоять ей и у вас будет потенциал противостояния миру.

Христианские школы, как для меня это выход!!!


А остальных, не имеющих таковой возможности - под "нож"?

нельзя в наше время быть малограмотным, даже потому что это может стать камнем преткновения для обращения неверующих интелектуалов!!!


26 Посмотрите, братия, кто вы, призванные: не много [из вас] мудрых по плоти, не много сильных, не много благородных;
27 но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное;
(1Кор.1:26,27)


Я не раз слышала от неверующих людей:" что вы нам тут рассказываете, а сами малограмотные".

Ну, им только дай повод по разглагольствовать, или мы в серьёз думаем что сатана будет спокойно смотреть за происходящим?

И ещё раз - эта практика (а не теория) имела возможность в течение многих десятилетий проявить себя в жизни, и, зарекомендовала себя наилучшим образом.

Кривицкая Наташа Николаевна

Новичок
подробнее
сочувствую вашим детям с таким подходом

Wall Eduard Владимирович

Местный
подробнее

сочувствую вашим детям с таким подходом


Если бы вы знали что происходит в Германии, то порадовались бы за них.

подробнее
У меня дочь учится 10-й класс по домашнему обучению, до этого закончила 9-тилетку в частной христианской школе. Месяц назад она начала изучать курс по компьютерным приложениям по программе заочной домашней школы. Так вчера с ней разбирали такие продвинутые функции текстового редактора, о которых я только догадывался, но еще не удосужился пользоваться. И это-то при моем опыте. Но я был приятно удивлен, насколько толково было все объяснено в учебнике (который написан под любой тип текстового редактора). Обычно с учебником всегда идет своего рода решебник. И ученик может потом проверить самого себя, как оно должно быть правильно.

Ну а рассуждения, навроде:

огражденных от мира, тепличных условиях, как они выйдут в взрослую жизнь, как они научатся противостоять этому миру????
Христианские школы, как для меня это выход!!! Там , где квалифицированые учителя-христиане смогут подготовить и духовно и интелектуально детей к выходу в мир, нельзя в наше время быть малограмотным, даже потому что это может стать камнем преткновения для обращения неверующих интелектуалов


вообще выглядят смехотворными.

Проблема современных школ как раз в том, что они НЕ ГОТОВЯТ детей для реальной жизни. Дети не приучены самостоятельно работать, не могут обращаться со своими финансами (чем мучать детей "Войной и миром", лучше бы научили их элементарному бухучету). Я могу так сказать, что после 9го класса христианской школы - ребенок при правильном направлении со стороны родителей может уже начинать свою трудовую жизнь. Конечно, немаловажно, что родители должны заниматься не только "зарабатыванием", но и совместно с хр. школой подготавливать детей к ответственной взрослой жизни.

Изменено: Feofil, 09 Июнь 2010 - 03:07


Walger Dmitrij .

Гость
подробнее

У меня дочь учится 10-й класс по домашнему обучению, до этого закончила 9-тилетку в частной христианской школе.

Ну а рассуждения, навроде:

Христианские школы, как для меня это выход!!! Там , где квалифицированые учителя-христиане смогут подготовить и духовно и интелектуально детей к выходу в мир, нельзя в наше время быть малограмотным,

вообще выглядят смехотворными.Влад, ты не читаеш ТО, что пишут другие. Поэтому сам себе противоречиш!!!

Кривицкая Наташа Николаевна

Новичок
подробнее
А вам не кажется, что ребенок должен быть как -то всесторонне развит??? вы когда-нибудь пытались засвидетельствовать какому то доктору наук или профессору??? для того чтобон вас послушал, он должен вас уважать, а для того чтоб он вас уважал 2+2 добавить будет мало

* * *

Местный
подробнее

А вам не кажется, что ребенок должен быть как -то всесторонне развит??? вы когда-нибудь пытались засвидетельствовать какому то доктору наук или профессору??? для того чтобон вас послушал, он должен вас уважать, а для того чтоб он вас уважал 2+2 добавить будет мало

Наталья, скажите пожалуйста, а что бы засвидетельствовать блуднице/наркоману/убийце тоже надо на деле понимать их "профессию"? :)
я уже не говорю, что вы наверное не совсем понимаете что такое домашнее образование и думаете, что оно заканчивается на знаниях третьего класса, но утверждать, что надо углубиться в какие то науки, что бы иметь возможность благовествовать, это на мой взгляд уже большое заблуждение.
многие узники за Христа не имели образование больше 3 классов, а о них не одна книга написана и ни одна сотня человек через каждого из них к Богу пришла. не потому что они хорошо разбирались в физике, а потому что были движимы Духом Святым и очень хорошо разбирались в Писании.
я не умаляю общего развития (до определенной степени), но к благовещению это не имеет отношения.
если человек расположен слушать о Господе, он будет слушать, а если нет, то хоть всю доску теоремами ему испишите, он вас все равно слушать не будет.
не за мирские знания нас уважать должны, а за то как перед Господом ходим. (на мой взгляд конечно).


  • Страница 1 из 4